Privacyverklaring

Bij Gear2Win doen we er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. We gaan er zorgvuldig mee om, behandelen deze vertrouwelijk en zorgen dat deze zo goed mogelijk beveiligd zijn. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens Gear2Win van je verzamelt en hoe we die gegevens gebruiken. Het gaat zowel om gegevens die we via deze website verzamelen als gegevens die buiten de website om verzameld worden (bijvoorbeeld als je via e-mail een bestelling plaatst).

Gear2Win Gear2Win, gevestigd aan de Lodewijk de Raetstraat 62 te Lommel, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Gear2Win BVBA
Industriepark Balendijk
Lodewijk de Raetstraat 62
3920 Lommel, België
Tel.: +32 - 11873758

Glen Dempsey is de Functionaris Gegevensbescherming van Gear2Win. Hij is te bereiken via info@gear2win.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gear2Win verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegevens die wij nodig hebben om offerte-aanvragen en bestellingen te verwerken:

Het niet verschaffen van of bezwaar maken tegen bovengenoemde persoonsgegevens kan gevolgen hebben voor je gebruik van onze diensten. 

Gegevens die wij gebruiken om met je te kunnen chatten en om bezoeken op onze website te analyseren met als doel de website en onze dienstverlening te verbeteren: 

Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Zie de paragraaf over cookies om te zien welke cookies wij precies opslaan en hoe je hier bezwaar tegen kunt maken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gear2win.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gear2Win verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Gear2Win neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gear2Win) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gear2Win bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende  persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

Gear2Win verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gear2Win blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gear2Win gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Op dit moment maken wij behalve de puur technische en functionele cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren gebruik van de volgende cookies: 

Google Analytics
Er worden enkele cookies geplaatst om webstatistieken mee te kunnen meten. Wij hebben deze echter zo ingesteld dat een deel van het IP-adres gemaskeerd wordt. Zo zijn ze niet te herleiden tot een persoon. Wij delen deze gegevens ook niet met derden en hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. 

Zopim live chat
Wij maken gebruik van Zopim voor een live chat service. Zo kun je ons aanspreken op de chat en vragen stellen. Deze software dient puur om onze klanten een betere service te bieden. Je gegevens worden niet langer dan noodzakelijk, maar maximaal 1 jaar bewaard.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gear2Win en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gear2win.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Gear2Win wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gear2Win neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gear2win.com.